Ustawa deregulacyjna_wpis historyczny

Chcąc przybliżyć Państwu wieloletnią historię związaną z wypracowaniem nowych, lepszych i przede wszystkim jasnych standardów zdobywania przez środowisko siatkarskie uprawnień do pracy trenerskiej, przedstawiamy archiwalny artykuł dotyczący tak zwanej ustawy deregulacyjnej z 2013 r.
Dziś wiadomo już, że finalnie Polski Związek Piłki Siatkowej zdobył trzy kwalifikacje trenerskie, które w mijającym miesiącu (luty 2023 r.) zostały kolejno obwieszczone w Monitorze Polskim przez Ministra Sportu. Sukcesywnie będziemy informować, co te zmiany przynoszą i jak trenerzy będą mogli podnosić swoje kwalifikacje zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji, która jest tożsama z Europejską.

Art. 25.

W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.38)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. 1. Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy.

2. Do zadań trenera lub instruktora sportu należy poza prowadzeniem zajęć, o których mowa w ust. 1, przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego w danym sporcie.

Ustawa deregulacyjna

3. Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

  1. ukończyła 18 lat;
  2. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
  3. posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
  4. nie była karana za przestępstwa, o których mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.39)).”;

2) uchyla się art. 42.

Ustawa deregulacyjna

System kształcenia i doskonalenia zawodowego trenerów i instruktorów piłki siatkowej

System kształcenia, w tym także system kształcenia trenerów, w myśl nowych wykładni Unii Europejskiej jest reorganizowany i polegać ma na przejściu od „procesu kształcenia” do „efektów kształcenia”. Dlatego szczególnie ważny staje się rezultat uczenia się, natomiast przestaje mieć znaczenie fakt, czy dana kwalifikacja została nabyta w systemie formalnym, pozaformalnym czy też nieformalnym np. poprzez praktykę. W efekcie uczący się mogą lepiej i szybciej osiągać taki poziom kwalifikacji, jaki jest zgodny z ich aspiracjami oraz możliwościami.

Ustawa deregulacyjna

System kształcenia i doskonalenia zawodowego trenerów i instruktorów piłki siatkowej

A zatem będą liczyły się

Prace w tym zakresie trwają w Europie przy określaniu Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK), jak i w Polsce przy tworzeniu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Ustawa deregulacyjna
System kształcenia i doskonalenia zawodowego trenerów i instruktorów piłki siatkowej

Ustawa ta przerzuca ciężar kształcenia instruktorów i trenerów na Związki sportowe, a dokładniej odpowiedzialność za ich wiedzę i umiejętności. Tych założeń na pewno nie zmienimy

Ustawa deregulacyjna
System kształcenia i doskonalenia zawodowego trenerów i instruktorów piłki siatkowej

Odbycie szkolenia nie będzie warunkiem determinującym, upoważniającym do przystąpienia do egzaminu. Sposób zdobycia odpowiedniej wiedzy specjalistycznej i ogólnej będzie dowolny. Każdy będzie mógł uczestniczyć w kursach organizowanych przez różne podmioty zajmujące się kształceniem lub przystępować do egzaminów przygotowując się samodzielnie. Egzaminy powinien organizować i prowadzić PZPS.

Ustawa deregulacyjna
Dokształcanie instruktorów i trenerów

Licencja zostaje przyznana wszystkim trenerom i instruktorom sportu w piłce siatkowej po spełnieniu wymogów formalnych zawartych w regulaminie.

Wiedza powinna być przekazywana w trakcie szkoleń dokształcających organizowanych przez PZPS. Proponuję utrzymać istniejący system konferencji licencyjnych PZPS:

  1. Licencja uprawniająca do prowadzenia zespołów PlusLigi i OrlenLigi
  2. Licencja uprawniająca do prowadzenia zespołów I Lig
  3. Licencja uprawniająca do prowadzenia zespołów II Lig
  4. Licencja uprawnia do prowadzenia zespołów w pozostałych klasach rozgrywkowych. Zasady przyznawania licencji ustala właściwy miejscowo WZPS, który także wydaje tę licencję.

Ustawa deregulacyjna
Dokształcanie instruktorów i trenerów

Proponuję także utrzymać 2 główne zasady przyznawania licencji:

  • Licencja zostanie przyznana na dany sezon rozgrywkowy, do dnia rozpoczęcia następnego sezonu rozgrywek w danej grupie rozgrywkowej.
  • Licencja zostanie przyznana wszystkim trenerom i instruktorom sportu w piłce siatkowej po spełnieniu wymogów formalnych zawartych w regulaminie

Oznacza to m. in., że licencja na prowadzenie zespołu w każdej grupie rozgrywkowej może być przyznana każdemu instruktorowi i trenerowi bez konieczności przejścia hierarchii licencyjnej związanej z kategorią rozgrywek.

Ustawa deregulacyjna
Klasy trenerskie I i M w PZPS.

Istniejący system doskonalenia zawodowego związany z klasyfikacją klas trenerskich drugiej, pierwszej i mistrzowskiej praktycznie traci swoją zasadność. Zdobywanie kolejnych stopni trenerskich nie wiąże się już obecnie praktycznie z żadnymi przywilejami. Gdyby został utrzymany, stanowiłby jedynie formę wyróżnienia. Nie wpisując go w wynagrodzenia istniejące w sporcie traci on rację bytu, staje się fikcją. W siatkówce stosuje się go praktycznie tylko w dwóch przypadkach. W pierwszym, wyższa klasa trenerska upoważnia trenera reprezentacji do otrzymywania z MSiT większej sumy pieniędzy, która jednak jest tylko częścią składową jego apanaży. W drugim, trenerzy wykładowcy pracujący na uczelniach sportowych mają większe możliwości awansu i czasami większe wynagrodzenie. Podlegają oni jednakże regulaminowi uczelni, a nie regulaminowi rozgrywek PZPS.

Oczywiście temat ten do dalszej dyskusji na szczeblu MSiT i Instytutu Sport.
TRENER PIŁKI SIATKOWEJ - tytuł zawodowy